Impressum

Hilde van Halm
Breudijk 17
3481 LM  Harmelen
06 16548302
0348 444216
hilde@hildevanhalm.nl 

KvK 69707804
BTW-ID: NL001557600B16
Facturen zijn vrijgesteld van omzetbelasting (btw) op grond van artikel 25 Wet OB.Privacyreglement Hilde van Halm Ceremonies en Levensverhalen
 
In dit Privacyreglement gebruiken we een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres) van uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de site van Hilde van Halm Ceremonies en Levensverhalen registreert.
Reglement: dit privacyreglement.
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 
Toelichting op het Reglement
 
· Hilde van Halm mag de gegevens die u versterkt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Het gebruik van uw persoonsgegevens door anderen, wordt door deze wetgeving beperkt. Op grond van deze wet heeft Hilde van Halm de plicht om klanten op de hoogte te stellen hoe en met welk doel de persoonsgegevens verwerkt worden; te melden wie de gegevens kunnen inzien en om voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
 
Hilde van Halm Ceremonies en Levensverhalen vindt uw privacy belangrijk. Daarom staat hieronder een toelichting hoe met uw gegevens wordt omgegaan.
 
1. De persoonsgegevens die Hilde van Halm gebruikt en het doel van het gebruik.
 
- Hilde van Halm verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u klant wordt of bent van Hilde van Halm, de website bezoekt, of telefonisch of via email contact opneemt. Hilde van Halm verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres en bankrekeningnummer. Bij het opstellen van levensverhalen en het begeleiden van ceremonies worden de persoonsgegevens die door u gedeeld worden, door Hilde van Halm verwerkt.
- Deze gegevens stellen ons in staat om:
a. de overeenkomst die klanten en Hilde van Halmafsluiten financieel en administratief af te handelen
b. de afgesproken dienstverlening te leveren
c. klanten of geïnteresseerden te bereiken als dat nodig is
d. de dienstverlening te optimaliseren en te ontwikkelen.
 
2. IP-adressen/cookies
 
- Hilde van Halm houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om te registreren welke pagina’s u bezoekt. Het verbetert de functionaliteit van de website en het stelt ons in staat om bij te houden welke onderwerpen interessant zijn voor (potentiële) klanten. Bij bezoek aan de website worden er automatisch cookies geplaatst, waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Bijvoorbeeld hoe vaak u de website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert.
 
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden.
 
-  Hilde van Halm verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:
a. dat verplicht is door een wettelijk voorschrift.
b. dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die u met Hilde van Halmheeft gesloten
c. u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 
-  Hilde van Halm verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat uw gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden. Dit gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige manier, overeenkomstig de wet en dit reglement.
-  Uw persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien door het personeel van Hilde van Halm, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. De persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang. Deze beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem. Daarnaast hebben medewerkers van Hilde van Halm een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Hilde van Halm verstrekte persoonsgegevens.
- Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Wij hanteren een termijn van zeven jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is, dan zal Hilde van Halm zich aan de voorgeschreven wettelijk bewaartermijn houden.
 
5. Rechten van de betrokkenen
 
- U heeft recht op informatie: het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welk doel.
- U heeft inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zover de privacy van een ander daardoor niet geschaad wordt.
- U heeft recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens, indien dat nodig mocht zijn. Uw gegevens kunnen alleen verwijderd worden, als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
- U heeft het recht van verzet: het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
- Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dat per mail aangeven via hilde@hildevanhalm.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt uitgelegd waarom dat zo is. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Hilde van Halm. We proberen er dan samen uit te komen.
 
Heeft u een (andere) vraag, opmerking of suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Hilde van Halm Ceremonies en Levensverhalen ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website http://www.hildevanhalm.nl/contact